Nota prawna

Informacje prawne na temat serwisu arnicreme.pl

Wydawcą Serwisu jest „BOIRON” Spółka akcyjna o kapitale wynoszącym 19 414 756 €
Siedziba : 2 avenue de l’Ouest Lyonnais – 69 510 Messimy
Zarejestrowana w Rejestrze Handlowym i Spółek RCS w Lyonie pod numerem 967 504 697
BOIRON jest spółką specjalizującą się w produkcji, promocji i dystrybucji produktów farmaceutycznych, w tym homeopatycznych.
Podczas odwiedzania strony, należy przestrzegać obowiązujących przepisów prawa oraz podanych niżej zasad. Dostęp i przeglądanie Serwisu są równoznaczne z akceptacją bez zastrzeżeń niniejszych ogólnych warunków korzystania z Serwisu.
Informacje ogólne
Strona została stworzona i wykonana przez BOIRON oraz Agence Nouveau Monde z siedzibą w Lyonie.

REDAKCJA I DESIGN
Nouveau Monde
SAS o kapitale wynoszącym 2 034 063, 20 €
Siedziba : 45 Quai Rambaud 69286 - Lyon Cedex 02
Zarejestrowana w Rejestrze Handlowym i Spółek RCS w Lyonie pod numerem 387 471 485

HOST
PEER1 France
Spółka akcyjna uproszczona o kapitale wynoszącym 637.584 €
Siedziba : Green Side Bât 2, 400 av. Roumanille - 06410 BIOT
Zarejestrowana w Rejestrze Handlowym i Spółek RCS w Cannes pod numerem B 749 865 820.

Karta ANSM
Informacje zawarte w Serwisie zostały sporządzone między innymi zgodnie z „kartą dotyczącą komunikacji firm farmaceutycznych w Internecie” ustanowioną przez francuską Narodową Agencję Bezpieczeństwa Leków i Produktów Leczniczych (Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des Produits de Santé, ANSM).
BOIRON zastrzega sobie prawo do zmiany lub usunięcia, w każdym momencie, informacji udostępnionych w Serwisie w celu dostosowania go do obowiązujących przepisów

Informacje zawarte w Serwisie oraz odbiorcy
Serwis jest serwisem informacyjnym przeznaczonym do użytku publicznego. Serwis może zawierać reklamy produktu kosmetycznego nazwie Arnicrème®, stosowanego do masażu po wysiłku fizycznym. Serwis zawiera także informacje na temat jego składu, sposobu stosowania, wytwarzania oraz informacje o związane z regeneracją mięśni po wysiłku fizycznym.

Prawo własności intelektualnej
Prawa autorskie
Prawa autorskie do Serwisu w zakresie niezbędnym dla jego prowadzenia przysługują BOIRON. Serwis opracowała Agence Nouveau Monde.
Wszelkie fotografie, teksty, hasła reklamowe, logotypy, animacje, obrazy, ilustracje oraz wszystkie inne elementy zawarte w Serwisie, stanowią własność BOIRON lub osób trzecich, które upoważniły BOIRON do ich używania.
Zawartość Serwisu jest chroniona prawem autorskim (Copyright Law) i konwencjami międzynarodowymi. (Copyright © BOIRON 2016- Wszelkie prawa zastrzeżone).
Serwis jest przeznaczony wyłącznie do osobistego użytku. Powielanie, na nośniku papierowym lub informatycznym Serwisu lub utworów w nim zawartych jest dopuszczalne z zastrzeżeniem wyłącznie osobistego użytku, który wyklucza jakiekolwiek wykorzystanie do celów reklamowych i/lub handlowych.
Z wyjątkiem powyższego zapisu powielanie, przedstawianie, używanie lub zmiany w jakikolwiek sposób i na jakimkolwiek nośniku utworów zawartych w Serwisie, w całości lub w części, bez uzyskania uprzedniej zgody BOIRON jest zabronione.

Ochrona znaków towarowych
Nazwy, logotypy, znaki towarowe, które pojawiają się w serwisie stanowią znaki chronione. Wszelkie powielanie, odtwarzanie, używanie lub umieszczanie tych znaków bez uprzedniej zgody BOIRON jest zabronione.

Zawartość i aktualizacja treści
W celu aktualizacji danych w Serwisie BOIRON zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian lub usuwania informacji zawartych w Serwisie w każdym momencie.

Cookies
W celu ułatwienia korzystania z serwisu, używamy plików cookies własnych oraz osób trzecich. Są one niezbędne dla prawidłowego działania i wyświetlania serwisu, przyczyniają się do poprawy jakości korzystania z serwisu przez użytkowników, pomagają w prowadzeniu statystyk lub w wyborze reklamy dedykowanej.
Aby dowiedzieć się więcej na ten temat, należy zapoznać się z naszą polityką cookies.

Odpowiedzialność za wpisy i wiadomości
Rubryka « Kontakt» zawarta w Serwisie odsyła do strony « kontakt» serwisu www.boiron.pl. Zabrania się przesyłania za pośrednictwem Serwisu treści oszczerczych, obscenicznych, pornograficznych, stanowiących zagrożenie lub niezgodnych z prawem, a także wszelkich treści, które mogłyby stanowić lub zachęcać do zachowań wykazujących znamiona przestępstwa, pociągających do odpowiedzialności cywilnej lub które naruszałyby prawo w jakikolwiek sposób.

Prawo obowiązujące
Serwis podlega prawu polskiemu.

Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych
Mając na względzie treść Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000) [„Ustawa”] prosimy zapoznać się z poniższymi informacjami.

Kto będzie administratorem Pani(a) danych osobowych?
Informujemy, że administratorem Pani(a) danych osobowych jest Boiron sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Poleczki 21, 02-822 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000152333, NIP 951-20-63-379, o kapitale zakładowym wynoszącym 10.099.000,00 złotych.

W jakim celu będziemy przetwarzać Pani(a) dane osobowe?
Przekazane nam dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z art. art. 6 ust. 1 lit. a RODO, to jest na podstawie wyrażonej przez Panią(a) zgody.

Komu będziemy ujawniać Pani(a) dane osobowe?
Pani(a) dane mogą być udostępniane BOIRON Spółka Akcyjna o kapitale wynoszącym 19 414 756 €, siedziba : 2 avenue de l’Ouest Lyonnais – 69 510 Messimy, zarejestrowana w Rejestrze Handlowym i Spółek RCS w Lyonie pod numerem 967 504 697, a także innym podmiotom gdy obowiązek taki wynika z przepisów prawa, gdy jest to prawnie uzasadniony interes Boiron sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, bądź, gdy wyrazi Pan(i) na to zgodę. Ponadto, Pani(a) dane mogą być ujawniane również podmiotom wspierającym nasze działania takim jak firmy księgowe i wspierające nas administracyjnie kancelarie prawne, firmy consultingowe i audytorskie, operatorzy pocztowi i firmy kurierskie. Będziemy ujawniać w/w podmiotom Pani(a) dane osobowe zawsze z poszanowaniem bezpieczeństwa Pani(a) danych osobowych nakładając na te podmioty obowiązki zachowania tych danych w poufności. Zapewniamy, iż będziemy wybierać tylko takie podmioty do świadczenie na naszą rzecz usług, które dają należyte gwarancje wypełniania wymogów wynikających z RODO i Ustawy.

Czy muszę podawać moje dane?
Przekazanie nam danych jest dobrowolne jednakże niezbędne do pełnego korzystania z portalu homeovox.pl. Brak podania nam danych uniemożliwi nam sprawny kontakt z Panią(em) i może uniemożliwić korzystanie z pełnej funkcjonalności portalu arnicreme.pl

Jak długo będziemy przetwarzać Pani(a) dane osobowe?
Pani(a) dane osobowe będą przetwarzane przez czas korzystania przez Panią(a) z portalu anicreme.pl

Jakie prawa przysługują Pani(u) w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych?
Przysługuje Pani(u) prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, na warunkach przewidzianych w RODO lub Ustawie, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz uzyskania kopii Pani(a) danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Ponadto, przysługuje Pani(u) prawo do przeniesienia danych do innego administratora danych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych z przyczyn związanych z Pani(a) szczególną sytuacją. W przypadku, gdy wyraził/a Pani(a) zgodę na przetwarzanie przez nas danych, przysługuje Pani(u) prawo cofnięcia tej zgody w każdym czasie, co nie będzie jednak miało wpływu na działania uprzednio podejmowane przez nas na podstawie wyrażonej przeze Panią(a) zgody. W każdej chwili przysługuje Pani(u) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

W jaki sposób może się Pani(n) z nami kontaktować?
Jeśli chciałaby/chciałby Pani(n) dowiedzieć się więcej w kwestiach związanych z ochroną danych osobowych, zmienić złożone przez siebie któreś z oświadczeń lub skorzystać z przysługujących Pani(u) praw, prosimy o kierowanie korespondencji elektronicznie na adres: abi@boiron.pl
Jak długo będziemy rozpatrywać skierowane do nas zapytanie związane z przetwarzaniem danych osobowych?
W przypadku skierowania do nas korespondencji, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa udzielimy Pani(u) odpowiedzi w terminie 30 dni. Z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań jakie nam Pani(n) przekaże termin odpowiedzi może ulec wydłużeniu do 90 dni, wówczas poinformujemy Panią(a) w terminie miesiąca o takim wydłużeniu.

*Produkt kosmetyczny z ekstraktem ze świeżej rośliny Arnica montana
Arnicrème

OK